image

Zapraszamy w godzinach

pon. 9:00-18:00 | wt.-czw. 9:00-17:00 | pt. 9:00-15:00
(możliwość umówienia innego terminu)

image

Kontakt

538 319 868 | (32) 793 68 26 | kancelaria@notariuszdg.pl
ul. 3 Maja 32 lok. 5/6 (I piętro), Dąbrowa Górnicza

Notariusz Dąbrowa Górnicza

Szanowni Państwo! 
Nasza Kancelaria znajduje się w centrum Dąbrowy Górniczej – na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 3 Maja 32 (nad kawiarnią Cafe Kamienica). Tworzy ją zespół zaangażowanych prawników, których pasją jest notariat. Dostępność oraz umiejscowienie kancelarii w pobliżu oddziałów wielu banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych oraz biur pośrednictwa nieruchomości i pośrednictwa finansowego, a także firm ubezpieczeniowych, sprzyja sprawnemu załatwieniu wielu spraw w krótkim czasie. Wejście do lokalu znajduje się zarówno od ulicy 3 Maja jak i od ulicy Henryka Dąbrowskiego.

Przy budynku, w którym mieści się kancelaria, znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe ciągnące się wzdłuż ulicy 3 Maja, a ponadto w pobliżu kancelarii usytuowane są przystanki autobusowe i tramwajowe ułatwiające dojazd środkami komunikacji publicznej (dokładny dojazd oraz wykaz linii tramwajowych i autobusowych znajdą Państwo w sekcji “Dojazd”). W niedalekiej odległości znajduje się trasa DK94 oraz S1, wobec czego lokalizacja kancelarii pozwala na wygodny dojazd również z innych pobliskich miejscowości (Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Katowice, Sławków, Łazy, Siewierz, Jaworzno) zarówno samochodem jak i środkami komunikacji publicznej.

Ułatwienia dla naszych Klientów

Miejsca postojowe

Klimatyzowane pomieszczenia

Dostęp do WI-Fi

Płatności kartą

Kącik dla dzieci

We speak English

*UWAGA: płatność kartą nie dotyczy opłaty sądowej oraz podatków, które notariusz musi pobrać w gotówce.

O nas

Naszym celem jest maksymalne zabezpieczenie Państwa interesów

Zespół naszej Kancelarii posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej zarówno klientów indywidualnych, jak i spółek handlowych czy deweloperów, dlatego czynności notarialne, których dokonujemy, są na najwyższym poziomie. Najważniejsze dla nas są rzetelność, profesjonalizm, terminowość oraz Państwa bezpieczeństwo. Wiemy, jak ważny jest dla Państwa czas, dlatego wszelkie szczegóły dotyczące aktów notarialnych i innych planowanych czynności ustalane są z Państwem wcześniej telefonicznie przez pracowników Kancelarii.

Podpisanie aktu notarialnego przebiega sprawnie i bez niespodzianek (zobacz: schemat postępowania). Przed podpisaniem aktu notarialnego lub dokonaniem innych czynności mogą Państwo zasięgnąć bezpłatnie wszelkich informacji na ich temat kontaktując się z nami telefonicznie lub drogą mailową. Zarówno notariusz jak i wszyscy pracownicy Kancelarii zobowiązani są do zachowania tajemnicy notarialnej. Notariusz dokonuje czynności dbając o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność.

Notariusz Dąbrowa Górnicza Joanna Kozieł

Joanna Kozieł

Ukończyła studia magisterskie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na kierunku prawo, broniąc pracy magisterskiej pt. "Naprawienie szkody w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika" pod kierownictwem prof. dr hab. Fryderyka Zolla. W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w organizacji studenckiej Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – sekcji prawa cywilnego, a następnie w Kole Naukowym Prawa Cywilnego UJ, między innymi poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć z prawa cywilnego dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację notarialną odbyła w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem Notariusza w Katowicach Iwony Piwowarczyk, pracując na co dzień w jej kancelarii na stanowisku aplikanta, a następnie, po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu notarialnego, zajmując stanowisko zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej Iwony Piwowarczyk Marceliny Mikołajek-Wiktor s.c. w Katowicach. Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej.

Wiktor Biały

W 2015 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Następnie odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem Notariusz Iwony Marii Bezy, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Kłobucku.
W 2019 roku zdał egzamin notarialny uzyskując wynik pozytywny, a od tego czasu pracował w charakterze zastępcy notarialnego w renomowanych kancelariach notarialnych, zastępując notariuszy na terenie województwa śląskiego. Specjalizuje się w prawie spadkowym, obrocie nieruchomościami oraz prawie rolnym. Został powołany na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej.

Zastępca notarialny Dąbrowa Górnicza Wiktor Biały
Usługi

Czynności notarialne

Notariusz działając zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności:

Przykładowe czynności notarialne wraz z wyszczególnieniem wymaganych dokumentów:

Testament

Dokumenty do pobrania:

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe?

Kwestię omówienia dziedziczenia w polskim porządku prawnym należy rozpocząć od art. 926 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym powołanie danej osoby do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W sytuacji gdy testament nie został sporządzony, do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności osoby wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą spadek w częściach równych (jednakże należy pamiętać, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku).Jeżeli natomiast zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków, itd.) powołani do spadku są wówczas małżonek oraz rodzice zmarłego. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, należny mu udział przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie żyje, należny mu udział przypada w następnej kolejności dzieciom rodzeństwa. Spadkodawca może jednak odmiennie rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci sporządzając  testament.

Testament może sporządzić jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może on zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy (nie można go sporządzić wspólnie z inną osobą ani przez pełnomocnika).

Testament własnoręczny czy w formie aktu notarialnego?

Dla sporządzenia testamentu co do zasady nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy, że spadkodawca (testator) napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to tzw. testament własnoręczny. W testamencie testator może powołać do dziedziczenia jedną bądź kilka osób, a w tym drugim przypadku, jeśli nie wskaże udziałów, w jakich mają one dziedziczyć, osoby te będą dziedziczyły w częściach równych. Aby testament własnoręczny wywołał skutki prawne oczekiwane przez testatora, musi zostać poprawnie sporządzony. Braki formalne lub nieprecyzyjne zapisy w testamencie sporządzonym własnoręcznie, wywołujące wątpliwości co do woli testatora, mogą skutkować w przyszłości konfliktem pomiędzy spadkobiercami i koniecznością badania treści testamentu przez sąd. Testament sporządzony w formie aktu notarialnego daje pewność, że rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci będzie skuteczne, a wola testatora znajdzie pełne odzwierciedlenie w treści testamentu.

Czym jest testament z zapisem windykacyjnym?

W testamencie zawierającym zapis windykacyjny, spadkodawca może postanowić, że wskazana w nim osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci testatora). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość, samochód), zbywalne prawo majątkowe (np. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, a także ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Testament zawierający zapis windykacyjny może być sporządzony jedynie w formie aktu notarialnego.

Co jeszcze może znaleźć się w testamencie?

W testamencie można również zamieścić szczegółowe postanowienia dotyczące np. wydziedziczenia poszczególnych spadkobierców ustawowych (jest to możliwe tylko z powodów ściśle określonych w Kodeksie cywilnym i tylko w stosunku do konkretnie wymienionych w Kodeksie cywilnym osób), podstawienia innego spadkobiercy w sytuacji gdyby jeden ze spadkobierców nie chciał lub nie mógł dziedziczyć czy też powołania wykonawcy testamentu.

Jak odwołać testament?

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testamentu zniszczy go lub pozbawi cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Umowa Darowizny

Dokumenty do pobrania:

Na czym polega umowa darowizny?

Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też prawo użytkowania wieczystego, umowa darowizny dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Co może być przedmiotem umowy darowizny?

Przedmiotem umowy darowizny może być zarówno nieruchomość (gruntowa lub lokalowa), prawo (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego),  udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,  samochód, pieniądze, a także inne przedmioty.

Kto zapłaci podatek od darowizny?

Obowiązek podatkowy związany z zawartą umową darowizny ciąży na obdarowanym. Zwolnione od podatkuod spadków i darowiznsą darowizny na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Warunkiem zwolnienia od podatku jest zgłoszenie nabycia przedmiotu darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy. W sytuacji gdy umowa darowizny zawarta jest w formie aktu notarialnego, zgłoszenia w urzędzie skarbowym dokonuje notariusz.

Jakie dodatkowe postanowienia mogą znaleźć się w umowie darowizny ?

Umowa darowizny przenosi własność nieruchomości na rzecz obdarowanego. Darczyńca musi mieć świadomość, iż w chwili podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny nieruchomości, przestaje on być jej właścicielem. Nowy właściciel (obdarowany) może podarowaną nieruchomością rozporządzać w dowolny, wybrany przez siebie sposób (np. ją sprzedać). Aby zabezpieczyć  sytuację mieszkaniową darczyńcy często stosowaną praktyką jest ustanowienie na rzecz darczyńcy w umowie darowizny prawa użytkowania nieruchomości bądź służebności mieszkania (prawo dożywotniego mieszkania), co gwarantuje darczyńcy prawo dalszego użytkowania lub zamieszkiwania w lokalu czy domu, będącym przedmiotem umowy darowizny.

Uwaga! Służebności mieszkania nie można ustanowić na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. W razie wątpliwości co do możliwości ustanowienia służebności najlepiej skontaktować się z Kancelarią.

Odrzucenie spadku

Dokumenty do pobrania:

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Z chwilą śmierci spadkodawcy, jego spadkobierca (zarówno ustawowy jak i testamentowy) nabywa spadek z mocy samego prawa. Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od chwili gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Może to być dzień śmierci spadkodawcy lub np. dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o odrzuceniu spadku przez inną osobę (i tym samym sam znalazł się w kręgu spadkobierców. Spadek może zostać przez spadkobiercę odrzucony, może zostać także przyjęty wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) bądź też może zostać przyjęty z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości otrzymanego spadku). W przypadku odrzucenia spadku spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, a w jego miejsce do dziedziczenia po zmarłym powołani są jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki).

Jaki jest skutek niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy?

Brak złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tj.  z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości nabytego spadku)– w przypadku gdy spadkodawca zmarł po 18 października 2015 r. Jeśli spadkodawca zmarł przed tą datą, brak oświadczenia był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost(bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), za wyjątkiem osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osób małoletnich), w przypadku których brak oświadczenia był jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak przyjąć lub odrzucić spadek w imieniu małoletniego ?

Jeżeli osobą powołaną do spadku jest osoba małoletnia, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w jej imieniu składa jej przedstawiciel ustawowy, którym najczęściej jest rodzic. Na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, wymagane jest zezwolenie sądu rodzinnego, gdyż jest to tzw. czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. Jedynie złożenie w imieniu małoletniego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, nie wymaga uprzedniego zezwolenia sądu rodzinnego. Notariusz załącza do składanego przez przedstawicieli ustawowych oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego prawomocne postanowienie sądu.Do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego konieczne jest przedłożenie w Kancelarii prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego oraz okazanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, a także informacja o posiadanym przez małoletniego numerze PESEL.

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Stwierdzenie praw do spadku po zmarłym

Aby stwierdzić nabycie spadku po zmarłej osobie należy sporządzić notarialny akt poświadczenia dziedziczenia uzyskać w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza pozwala zaoszczędzić czas poprzez przeprowadzenie sprawy spadkowej podczas jednego spotkania w KancelariiAkt poświadczenia dziedziczenia po jego podpisaniu podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Spadkowym PL i od chwili jego zarejestrowania ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Warunkiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem, jest obecność w kancelarii wszystkich osób, które wchodzą w grę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów oraz ustalić krąg spadkobierców, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Spadkobiercy muszą także pamiętać, iż po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku powinni zgłosić nabycie przedmiotów wchodzących w skład spadku we właściwym urzędzie skarbowym. Zgłoszenie to, jest warunkiem skorzystania przez nich ze zwolnienia nabycia spadku od podatku od spadków i darowizn (w sytuacji gdy spadek nabywa najbliższa rodzina spadkodawcy)  – dalsza rodzina oraz osoby obce dla spadkodawcy, które nabyły spadek, będą zobowiązane do zapłaty podatku od spadków i darowizn, pomimo zgłoszenia tego faktu we wskazanym wyżej terminie. Obowiązkiem spadkobierców będzie również złożenie stosownego wniosku o wpis do księgi wieczystej, jeżeli w skład odziedziczonego majątku wchodziła nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta.

Pełnomocnictwo

Dokumenty do pobrania:

Czym jest pełnomocnictwo ?

Pełnomocnictwo upoważnia określoną osobę do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz. W zależności od planowanej czynności pełnomocnictwo może przybierać różne formy. Jeżeli planujemy sprzedaż nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas wymagane będzie pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo zawsze musi zawierać dane osoby udzielającej umocowania do działania w jej imieniu (mocodawcy), dane osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy (pełnomocnika) oraz szczegółowe określenie, do jakich czynności mocodawca upoważnił pełnomocnika.

Co powinno znaleźć się w treści pełnomocnictwa ?

Jeżeli pełnomocnictwo w swej treści zawiera umocowanie do sprzedaży lub nabycia określonej nieruchomości, wówczas powinno zawierać opis danej nieruchomości z uwzględnieniem jej położenia i numeru księgi wieczystej. W pełnomocnictwie można również sprecyzować wiele istotnych elementów samej umowy, między innymi cenę, za jaką mocodawca sprzedaje nieruchomość lub określić minimalną wartość, za jaką pełnomocnik z upoważnienia mocodawcy może ją sprzedać. Dodatkowo, pełnomocnictwo powinno potwierdzać umocowanie pełnomocnika do składania w imieniu mocodawcy konkretnych oświadczeń – jak np. oświadczenia o poddaniu mocodawcy egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego w kwestii zapłaty ceny lub wydania nieruchomości w posiadanie. Pełnomocnictwo często zawiera również umocowanie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy przed urzędami, bankami i innymi instytucjami, najczęściej w celu ubiegania się o wydanie określonych dokumentów. Należy również pamiętać, że pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy, w związku z czym obecność pełnomocnika przy jego podpisywaniu nie jest konieczna.

Czy pełnomocnictwo może zostać odwołane ?

Każde pełnomocnictwo, również to w formie aktu notarialnego, może zostać w każdej chwili odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy i jest skuteczne wobec pełnomocnika z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może zostać złożone w dowolnej formie, niezależnie od tego w jakiej formie pełnomocnictwo zostało udzielone.

Małżeńskie Umowy Majątkowe

Czym jest umowa majątkowa małżeńska ?

Umowa majątkowa małżeńska zawierana jest pomiędzy małżonkami lub osobami dopiero planującymi zawrzeć związek małżeński. Skutkuje ona wprowadzeniem umownego majątkowego ustroju małżeńskiego i wyłączeniem ustroju ustawowego, który co do zasady, powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Zawierając umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność ustawową bądź ją ograniczyć, wprowadzić rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Czym jest rozdzielność majątkowa (intercyza)?

Rozdzielność majątkowa to jeden z rodzajów umowy majątkowej małżeńskiej. Może ona zostać sporządzona przed zawarciem związku małżeńskiego lub w dowolnym momencie po zawarciu związku małżeńskiego. Skutkiem tej umowy jest wyłączenie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami –wówczas każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, którym zarządza samodzielnie. Umowa ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej wymaga formy aktu notarialnego. Konsekwencją jej zawarcia jest również brak odpowiedzialności za długi współmałżonka. Jest to zatem rozwiązanie często stosowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Oznacza to obowiązek informowania swoich kontrahentów o zawartej umowie majątkowej małżeńskiej. Zatem zawsze w banku czy u notariusza wypis takiej umowy należy mieć ze sobą. Umowa majątkowa małżeńska musi być zawarta przed notariuszem. W tym celu powinni stawić się oboje małżonkowie lub osoby planujące wstąpić w związek małżeński. Żadna z osób nie może być ubezwłasnowolniona i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli umowa taka jest zawierana w trakcie trwania związku małżeńskiego do zawarcia umowy niezbędny jest odpis skrócony aktu małżeństwa.

Czy umowę majątkową małżeńską można zmienić lub rozwiązać ?

Tak, umowa majątkowa małżeńska może zostać zmieniona lub rozwiązana w każdym czasie. Jej rozwiązanie powoduje powstanie w małżeństwie ustroju wspólności ustawowej.

Czy umowa rozdzielności majątkowej wyłącza od dziedziczenia ?

Nie – zawarcie umowy rozdzielności majątkowej nie wyłącza dziedziczenia małżonków po sobie.  Małżonkowie dziedziczą po sobie na takich samych zasadach, jak gdyby w ich małżeństwie obowiązywał ustrój wspólności ustawowej.

Od kiedy obowiązuje umowa majątkowa małżeńska?

Umowa majątkowa małżeńska wywiera skutki prawne od momentu jej podpisania. Przed notariuszem nie ma możliwości  jej zawarcia z datą wsteczną. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wyłącznie przed sądem.

Umowa Przedwstępna

Czym jest Umowa przedwstępna ?

W Kodeksie cywilnym umowa przedwstępna została zdefiniowana jako umowa, wedle której jedna lub obie z zainteresowanych stron zobowiązują się do zawarcia określonej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej).Zawarcie Umowy przedwstępnej pozwala odsunąć w czasie ostateczny termin podpisania umowy docelowej – np. umowy sprzedaży, która skutkuje przeniesieniem prawa własności, jeżeli z jakichś powodów nie można jej zawrzeć od razu. Najczęściej umowę przedwstępną sprzedaży zawiera się jeżeli kupujący stara się o uzyskanie kredytu bankowego na nabycie nieruchomości lub konieczne jest np. dokonanie podziału geodezyjnego działki.Warto podkreślić, że umowa przedwstępna nie skutkuje przeniesieniem prawa własności, ale może umożliwiać żądanie zawarcia w przyszłości umowy (np. umowy sprzedaży) na sprecyzowanych wcześniej przez zainteresowane strony warunkach. Już na etapie Umowy przedwstępnej określane są istotne elementy umowy przyrzeczonej, takie jak: przedmiot i termin zawarcia umowy przyrzeczonej, cena i sposób rozliczenia, termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy, wykaz dokumentów, która powinny zostać przedłożone do umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna sprzedaży – czy musi być u notariusza?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu nie musi być zawarta przed notariuszem, jednakże sporządzenie jej w formie aktu notarialnego umożliwia dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej, jak również pozwala ujawnić w księdze wieczystej dla danej nieruchomości roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej – tym samym informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży jest jawna dla osób trzecich, co zapewnia dodatkową ochronę przyszłego nabywcy.

Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży

Zwierając umowę przedwstępną sprzedaży bardzo często kupujący przekazuje sprzedającemu pewną kwotę pieniężną, która w zależności od ustaleń między stronami, stanowi zadatek lub zaliczkę. Czym tej pojęcia różnią się od siebie? Otóż zadatek dany przy zawarciu umowy przedwstępnej ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. W razie rozwiązania umowy przez strony zadatek powinien zostać zwrócony. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Inną instytucją prawa cywilnego jest zaliczka. Jest ona również świadczeniem podlegającym zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży, ale w każdym przypadku nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej podlega ona zwrotowi.

Umowa Sprzedaży

Dokumenty do pobrania:

Czym jest Umowa sprzedaży?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa sprzedaży jest umową, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności konkretnej rzeczy na kupującego i zobowiązuje się wydać mu tę rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wówczas konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. W akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży sprecyzowany jest przedmiot umowy – szczegółowy opis nieruchomości obejmujący stan faktyczny i prawny. Aktualny stan prawny nieruchomości wynika przede wszystkim z księgi wieczystej (ewentualne obciążenia wpisane będą w dziale III i IV księgi wieczystej), jak również z przedłożonych notariuszowi dokumentów (np. wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Notarialna umowa sprzedaży powinna również zawierać termin i sposób płatności ceny sprzedaży sprzedającemu oraz termin i sposób wydania przedmiotu sprzedaży kupującemu. Zabezpieczeniem zapłaty ceny może być depozyt notarialny oraz oświadczenie kupującego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w przypadku niedokonania zapłaty. Analogicznie, zabezpieczeniem wydania przedmiotu sprzedaży może być oświadczenie sprzedającego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w przypadku jego niewydania we wskazanym w umowie terminie. Strony zainteresowane zawarciem  umowy sprzedaży zobowiązane są do przedłożenia wymaganych dokumentów oraz do złożenia stosownych oświadczeń. Dokumenty niezbędne do sfinalizowania konkretnej umowy sprzedaży mogą się różnić w zależności od sytuacji faktycznej oraz stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej dla danej nieruchomości, dlatego najlepiej zawsze kontaktować się wcześniej z Kancelarią w celu uzyskania szczegółowego i skonkretyzowanego wykazu niezbędnych dokumentów do umowy sprzedaży.

Wpis nowego właściciela w księdze wieczystej

W dniu zawarcia umowy sprzedaży notariusz ma obowiązek złożenia wniosku wieczystoksięgowego w formie elektronicznej do właściwego  sądu rejonowego – wydziału ksiąg wieczystych, o dokonanie stosownych wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Następnie notariusz przesyła do sądu prowadzącego księgę wieczystą wszelkie wymagane dokumenty wraz z wypisem aktu notarialnego. Kupujący staje się właścicielem nieruchomości już z chwilą podpisania umowy, a wpis do księgi wieczystej, który następuje w późniejszym czasie, jest tylko potwierdzeniem tego stanu rzeczy.

Kredyt na zakup nieruchomości

W sytuacji, gdy zakup nieruchomości dokonywany jest ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego, do umowy sprzedaży strona kupująca okazuje umowę kredytową oraz stosowne zaświadczenie wydane przez bank, który udzielił kredytu. W takim przypadku w akcie notarialnym może zostać również ustanowiona hipoteka na rzecz banku, a notariusz pobierze od strony kupującej związane z ustanowieniem hipoteki opłaty.

Najem Okazjonalny

Dokumenty do pobrania:

Czym jest najem okazjonalny?

Najem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, to coraz powszechniej wybierana forma wynajmowania mieszkań. Wymaga dopełnienia formalności, których dotrzymanie nie jest obowiązkowe przy zawarciu zwykłej umowy najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się z istotnymi ułatwieniami dla wynajmującego. Pozwala mu na szybsze eksmitowanie Najemcy bez przeprowadzania sądowego postępowania o eksmisję. Oznacza to, że w sytuacji, w której po zakończeniu umowy Najemca z jakiegoś powodu nie chce opuścić lokalu, jego eksmisja przebiega zdecydowanie łatwiej, m.in. bez konieczności zapewnienia lokalu socjalnego. W uproszczeniu, podstawowym celem takiej formy najmu jest ochrona właściciela przed niechcianymi lokatorami. Najem okazjonalny służy wyłącznie właścicielom lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że z takiej możliwości nie mogą skorzystać właściciele lokali usługowych. Na zasadach najmu okazjonalnego niemożliwy jest również podnajem nieruchomości lub jej części.

Na czym polega rola notariusza przy umowie najmu okazjonalnego ?

Bardzo wiele osób chcących wynająć swoje mieszkanie zadaje sobie następujące pytanie: czy sporządzenie umowy najmu okazjonalnego musi przybrać formę aktu notarialnego ? Otóż nie – dokument ten nie musi mieć formy aktu notarialnego. Dla jej ważności wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, o czym informuje nas art. 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Należy także pamiętać, że wszystkie zmiany wprowadzone w umowie również powinny mieć swoje potwierdzenie na piśmie. Umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Rola notariusza przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego polega na sporządzeniu oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu, które to oświadczenie stanowi załącznik do samej umowy najmu okazjonalnego. W celu podpisania takiego dokumentu, wystarczające jest stawiennictwo w Kancelarii tylko Najemcy.

Co powinno stanowić załącznik do umowy najmu okazjonalnego ?

Aby umowa najmu okazjonalnego mogła być skutecznie egzekwowana przez właściciela, istotne jest dołączenie do umowy odpowiednich załączników:

 1. Załącznika nr 1: oświadczenia Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu,
 2. Załącznika nr 2: wskazującego przez Najemcę inny lokal, do którego przeniesienie się w razie przeprowadzenia egzekucji,
 3. Załącznika nr 3: oświadczenia właściciela wspomnianego w zał. nr 2 innego lokalu, zawierającego pisemną zgodę na to, aby Najemca w nim zamieszkał.

Poświadczenia

Jednym z rodzajów czynności notarialnych są poświadczenia. Notariusz sporządza:

 • poświadczenia własnoręczności podpisów (poświadczenie, że wskazana osoba własnoręcznie podpisała przed notariuszem dokument w danym dniu i miejscu. Taka forma jest wymagana np. w przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycia praw do ogródka działkowego, niektórych pełnomocnictw i innych dokumentów, co do których przepisy zastrzegają formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi),
 • poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem(w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis dokumentu odzwierciedla treść okazanego dokumentu, co umożliwia posługiwanie się zamiast oryginałem dokumentu – jego poświadczonym za zgodność odpisem we wszelkich instytucjach, sądach czy urzędach),
 • poświadczenia daty okazania dokumentu (dzięki zamieszczeniu na dokumencie klauzuli poświadczającej datę jego okazania notariuszowi,dokument ten uzyskuje formę pisemną z datą pewną, co wykazuje, że dany dokument istniał w dniu, w którym został okazany notariuszowi. Formę pisemna z datą pewną zastrzega przykładowoart. 329 § 1 kodeksu cywilnego co do ustanowienia zastawu na prawie)
 • poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu (notariusz dokonuje takiego poświadczenia w celu wykazania, że dana osoba pozostaje przy życiu lub że przebywa w konkretnym miejscu w określonym czasie.Częstotaka potrzeba zachodzi w przypadku spraw dotyczących wypłaty odszkodowania, renty lub emerytury (również w przypadku świadczeń z zagranicy).

Uwaga:
W celu uzyskania poświadczenia wymagane jest osobiste stawiennictwo w Kancelarii oraz okazanie notariuszowi dowodu tożsamości (dotyczy to również poświadczenia dokumentu za zgodność z okazanym dokumentem).

Depozyty

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych lub informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ,a z przyjęcia dokumentu na przechowanie spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument przyjęty na przechowanie wydaje się osobie wymienionej w protokole lub jej następcy prawnemu.

Ponadto, w związku z dokonywaną w kancelarii czynnością, notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, również papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Czynności dotyczące spółek

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w zakresie prawa spółek, w tym. m.in. sporządza:

 • akty założycielskie, umowy oraz statuty,
 • poświadczenia podpisów pod umowami sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowy zmieniające umowy spółek (np. spółki komandytowej),
 • protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych,
 • oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,
 • łączenie i podział spółek,
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności
 • przekształcenie przedsiębiorstw w spółki,
 • inne czynności, np. pełnomocnictwa.

W celu uzyskania informacji na temat planowanych czynności notarialnych uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią w celu wskazania wymaganej dokumentacji do przeprowadzenia czynności notarialnych oraz wskazanie numeru KRS spółki, której dotyczyć mają czynności.

Przebieg czynności notarialnych

Liczy się dla nas Państwa czas

W celu dokonania czynności notarialnej uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią, aby ustalić szczegóły dotyczące planowanych czynności. Następnie, na ustalony termin w kancelarii należy stawić się z dokumentami tożsamości oraz dokumentami wskazanymi przez notariusza do sporządzenia aktu notarialnego, w oryginałach. Czynności notarialne odbywają się z przy dołożeniu z naszej strony wszelkich starań, aby zapewnić Państwu komfort w trakcie wizyty, tj. w klimatyzowanych pomieszczeniach, z zapewnieniem miejsca, w którym najmłodsi mogą poczuć się swobodnie (kącik dla dzieci), a Państwo skupić na dokonywanej czynności. Naszym Klientom zapewniamy bezpłatny dostęp do sieci wifi, a płatności na rzecz Kancelarii można dokonywać także kartą płatniczą (nie dotyczy to opłaty sądowej oraz podatków, które notariusz musi pobrać w gotówce).

Nieopodal kancelarii znajduje się wiele banków i bankomatów, w których można pobrać gotówkę lub dokonać wpłaty środków pieniężnych. 

Termin przeprowadzenia czynności notarialnej uzależniony jest od tego, jak szybko uzyskamy od Państwa wskazane przez nas dokumenty, ponieważ dopiero wtedy możemy przystąpić do ich analizy i sporządzania aktu notarialnego. Szybkie dostarczenie dokumentów notariuszowi jest szczególnie ważne, abyśmy mogli zachować należytą staranność w przygotowaniu Państwa aktu notarialnego i uniknąć jakichkolwiek komplikacji.

 

koszty

Opłaty Notarialne

W związku z dokonywaną czynnością notarialną, w zależności od jej rodzaju, notariusz pobiera: podatki, opłatę sądowa, opłatę rejestracyjną oraz taksę notarialną. Koszty związane z konkretną czynnością ustalane są indywidualnie w oparciu o rozmowę z Klientem, wobec czego w celu ustalenia kosztów danej czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek ten pobierany jest i odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego, w przypadku dokonania czynności notarialnych wymienionych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. np. umowy sprzedaży, umowy dożywocia, umowy zamiany, ustanowienia hipoteki,umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, umowy spółki oraz innych czynności wymienionych w ustawie o tym podatku

Podatek od spadków i darowizn (SiD)

Podatek ten pobierany jest i odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego w przypadku dokonania czynności notarialnych wymienionych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tj. np. umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnego użytkowania lub służebności oraz innych czynności wymienionych w ustawie o tym podatku

Opłata sądowa

Jest to opłata za wpis w księdze wieczystej, pobierana i odprowadzana przez notariusza do właściwego sądu wieczystoksięgowego w przypadku dokonania czynności, które powodują dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jak np. umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości, ustanowienie hipoteki, ustanowienie służebności gruntowej itp. (wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% naliczany od kwoty wynagrodzenia notariusza (taksy notarialnej) i odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Opłata za wpis do rejestru

Jest to opłata pobierana przez notariusza i przekazywana do odpowiedniego organu na przykład przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia (opłata za wpis Rejestru Spadkowego) lub za wyszukiwanie w rejestrach.

Taksa notarialna

Jest to wynagrodzenie notariusza za sporządzenie czynności notarialnej (akt notarialny, protokół, poświadczenie, wypis lub odpis aktu notarialnego), w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również odpowiednio osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Stosownie do art. 100 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienie może nastąpić również w zakresie kosztów sądowych, a więc odnośnie dopłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

dogodna lokalizacja

Dojazd do Kancelarii

Dąbrowa Górnicza Szkoła Górnicza – linie autobusowe: 27, 49, 84, 116, 175, 260, 604, 634, 635,644, 902N, 903N, 984)

Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza – linie tramwajowe: 21, 22, 28

Ponadto kancelaria znajduje się ok 500 m w linii prostej do głównych przystanków autobusowych w centrum miasta Dąbrowy Górniczej (linie autobusowe: 18, 27, 28, 49, 55, 140, 175, 603, 604, 605, 606,635, 637, 644, , 690, 807, 808, 814, 716, 903N, 904N, 928, 84, 116, 260, 634, 984, M2)

Kliknij, by wyznaczyć trasę dojazdu do Kancelarii Notarialnej w Mapach Google

Wygodne połączenie kolejowe z całym Śląskiem i Zagłębiem. Kliknij, by zaplanować dojazd.

Wyślij wiadomość